Mal by môj zamestnávateľ zaplatiť pracovnú obuv?

Podľa nariadenia vlády 395/2006 z.z. z 24. mája 2006 o minimálnych požiadavkách  na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov , ktoré preberá aj právny akt európskych spoločenstiev, toto nariadenie vlády ustanovuje minimálne požiadavky na poskytovanie a používanie ochranných pracovných prostriedkov potrebných na ochranu života a zdravia zamestnancov pri práci, do čoho patrí aj používanie pracovnej a bezpečnostnej obuvi. Podľa tohto nariadenia vlády Slovenskej republiky, každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vyhovujúcu pracovnú obuv pre svojich zamestnancov.

Pred výberom pracovnej obuvi sa posudzujú riziká a hodnotenia nebezpečenstiev, ktoré vyplývajú z pracovného procesu a pracovného prostredia, pričom zamestnávateľ je povinný analyzovať nebezpečenstvá a určiť tie, ktoré nemožno vylúčiť ani obmedziť a môžu ohroziť život, alebo zdravie zamestnanca. Zamestnávateľ ďalej musí charakterizovať vlastnosti, ktoré musí mať pracovná a bezpečnostná obuv, aby bola účinná pred nebezpečenstvami

Zamestnávateľ poskytuje pracovnú a bezpečnostnú obuv podľa zoznamu poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizík a hodnotenia nebezpečenstiev. V zozname musí byť konkrétny typ, ktorý sa poskytuje pri špecifických prácach zamestnávateľ ja povinný prehodnotiť potreby pri každej zmene rizík a nebezpečenstiev na pracovisku. Zamestnávateľ zabezpečuje podľa zákona aj udržiavanie pracovnej obuvi najmä čistením, opravou a výmenou.

Na druhej strane je zamestnanec povinný používať poskytnutú pracovnú a bezpečnostnú obuv, len určeným spôsobom na určený účel po celý čas trvania nebezpečenstva a v súlade s pokynmi na používanie. 

Až 25 % úrazov na pracovisku je spôsobené nepoužívaním alebo zlým výberom pracovnej a bezpečnostnej obuvi. Z vyššie uvedeného vyplýva, že predchádzanie potenciálneho nebezpečenstva je ten najlepší scenár. Vzhľadom na povahu odvetví je často nerealizovateľné odstránenie všetkých možných ohrození vyplývajúcich z pracovnej činnosti, preto je nevyhnutná špecifikácia pracovnej obuvi.

V prípade, ak váš zamestnávateľ nezabezpečuje pracovnú, alebo bezpečnostnú obuv nezabudnite ho o to požiadať a chrániť si svoje zdravie. Ochrana zdravia je to najdôležitejšie v živote a nikdy to netreba podceňovať, lebo zdravie máme iba jedno.

Autor článku : Ing. Mikuláš Cina

zdroje : https://www.employment.gov.sk/sk/legislativa/zriadenie-vznik-posobnost/bezpecnost-ochrana-zdravia-pri-praci.html

             https://www.obuvdoroboty.sk/pracovna-obuv-poradna/