ĎAKUJEME ŽE KRÁČATE S NAMI BEZPEČNE OD ROKU 2014 :)

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

Reklamačný poriadok


1.1 Prevádzkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi, že Tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí ak je
predmetom Kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je Prevádzkovateľ, ak sú mu známe, alebo
s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť Spotrebiteľovi.


1.2 Ak obsahuje Tovar vady, má Spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového Tovaru bez vád,
pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom Kúpnej
zmluvy Tovar s vadami, ktoré Prevádzkovateľ, ak mu boli vady známe, alebo s
prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil Spotrebiteľovi. Pokiaľ sa vada
týka iba súčasti Tovaru, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to
nie je možné, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.


1.3 Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má Spotrebiteľ aj v prípade
odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po
oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má Spotrebiteľ právo od Kúpnej
zmluvy odstúpiť.


1.4 Ak Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového
Tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môže požadovať
primeranú zľavu z ceny Tovaru. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru aj
v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť
alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej
dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo Spotrebiteľovi značné obtiaže.


1.5 Právo z vadného plnenia Spotrebiteľovi neprináleží, pokiaľ Spotrebiteľ pred prevzatím
Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ Spotrebiteľ vadu sám spôsobil.


1.6 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru
spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri Tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu,
pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom Tovare na vadu zodpovedajúcu
miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Spotrebiteľom, alebo ak
to vyplýva z povahy Tovaru.


1.7 Ak je na Tovar poskytovaná záruka, Spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z vadnéhoplnenia v záručnej dobe.


1.8 Na žiadosť Spotrebiteľa je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Spotrebiteľovi záručný list. Ak
to povaha Tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať Spotrebiteľovi
doklad o zakúpení Tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.


1.9 V prípade, že Spotrebiteľ využije svoje právo na odstránenie vád Tovaru jeho opravou, pri
Tovare, pri ktorom je pre účely záručných opráv určený podnikateľ odlišný od
Prevádzkovateľa, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v
prípade Prevádzkovateľa alebo v mieste pre Spotrebiteľa bližšom, uplatní Spotrebiteľ právo
na záručnú opravu u tohoto podnikateľa.


1.10 Reklamácia Tovaru, vrátane odstránenia vád daného Tovaru, musí byť vybavená bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa
Prevádzkovateľ so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má
Spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie Zmluvy.


1.11 Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že Prevádzkovateľ neobdržal od
Spotrebiteľa všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než
budú dané podklady dodané.


1.12 Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve
Spotrebiteľa k prevzatiu opraveného Tovaru.


1.13 Nárok na uplatnenie práv z vád Tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo
neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní
s ním, t.j. najmä pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi
parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

 

Adresa pre vrátenie tovaru : LINGAS s.r.o., Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok