INFO PRE ZÁKAZNÍKOV

Dôležité informácie pre zákazníkov kupujúcich na stránke predajcu pracovnej obuvi, bezpečnostnej obuvi a voľnočasovej obuvi.

Poskytujeme kompletný servis a starostlivosť 24/7.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť po kliknutí sem

Adresa pre prípadné vrátenie alebo reklamáciu obuvi:

 

Doručovacia adresa:

Ridere, s.r.o.
Kríž nad Váhom 394
Považany 916 26
Slovensko

 

Názov spoločnosti:   Ridere, s.r.o.
Ulica a číslo:              Potvorice 155
Mesto a PSČ:             916 25 Potvorice

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky spracovania ochrany osobných údajov

Ak ste zákazníkom alebo návštevníkom nášho webu, sprístupňujete nám svoje osobné údaje. My ako prevádzkovateľ internetového obchodu zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Dovoľujeme si Vás teda oboznámiť s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov.

 I.              ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týkajúcich sa spracovania osobných údajov (ďalej v texte len: „Nariadenie GDPR”) a rovnako v zmysle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej v texte len: „Zákon o ochrane osobných údajov”) je Ridere, s.r.o., Potvorice 155 , 916 25 Potvorice (ďalej v texte len: „Prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:
 • spoločnosť: Ridere, s.r.o., IČO: 54773211
 • adresa: Potvorice 155, 916 25 Potvorice
 • email: info@obuvdoroboty.sk
 • telefónny kontakt: 0918 541 407
  • Pod pojmom osobné údaje sa v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
  • Pod pojmom dotknutá osoba sa chápe kupujúci – spotrebiteľ nakupujúci na internetovom obchode https://obuvdoroboty.sk, ktorého osobné údaje sú spracovávané Prevádzkovateľom na účely plnenia zmluvy.
  • Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu, vzhľadom na to, že v zmysle § 44 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov mu táto povinnosť nevznikla.  

  II.            ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Prevádzkovateľ  spracováva osobné údaje, ktoré mu zákazník poskytol alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe plnenia zmluvy, teda internetovej objednávky. Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje v minimálnom rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy a v zmysle legálnych zásad spracovania osobných údajov vyplývajúcich tak z Nariadenia GDPR, ako aj zo Zákona o ochrane osobných údajov.
  2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy a to predovšetkým kategórie osobných údajov:
  • Meno a priezvisko
  • Pohlavie
  • Adresu doručenia
  • Fakturačnú adresu
  • Emailovú adresu
  • Telefónny kontakt
  • Históriu objednávok
  • Identifikačné číslo
  • DIČ

  III.             ZÁKLADNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov Prevádzkovateľom je:
   • plnenie zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a Prevádzkovateľom ako predávajúcim v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov,
   • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom zriadenia a administrácie užívateľského  účtu.
  2. Účelom spracovania osobných údajov je
   • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu vzniknutého medzi Vami ako kupujúcim a Prevádzkovateľom ako predávajúcim objednaním tovaru na internetovom obchode Prevádzkovateľa. Pri samotnej objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky, a teda poskytnutie osobných údajov je obligatórnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi Vami a Prevádzkovateľom, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu a následne nie je možné požadovať plnenie od Prevádzkovateľa ako predávajúceho,
   • daňové účely, vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok,
   • zriadenia a administrácie užívateľského účtu.
  3. Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému profilovaniu zákazníka – k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia GDPR.
  4. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutá osoba vyhlasuje, že dovŕšila aspoň 16 rok veku.

   IV.          DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

  1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
   • Po dobu nevyhnutnú k samotnému výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako kupujúcim a Prevádzkovateľom a rovnako k uplatňovaniu samotných nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
   • Súhlas na spracovanie osobných údajov udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom zriadenia a administrácie užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním užívateľského účtu, čiže pri každom prihlásení sa do užívateľského účtu.
  2. Po uplynutí doby uchovania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

  V.            KATEGÓRIE TRETÍCH OSÔB, KTORÝM BOLI POSKYTNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE

  1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  • Podieľajúce sa na dodaní tovaru, realizácii platieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku

  –       Kuriér GLS

  –       Facebook – FB pixel (anonymné štatistiky o návštevnosti zo sociálnej siete)

  • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby poskytované v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu     
  1. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretích krajín mimo Európskej únie alebo medzinárodných organizácii.

  VI.          PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

  1. Za podmienok stanovených v Nariadení GDPR a Zákone o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba máte právo:
   • na prístup ku svojím osobným údajom v zmysle čl. 15 Nariadenia GDPR (§ 19 Zákona o ochrane osobných údajov). Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú.,
   • na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných v zmysle čl. 16 Nariadenia GDPR (§ 22 Zákona o ochrane osobných údajov),
   • na  obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch uvedených v čl. 18 Nariadenia GDPR (§ 24 Zákona o ochrane osobných údajov),
   • na výmaz (na „zabudnutie“) osobných údajov v zmysle čl. 17 Nariadenia GDPR (§ 23 Zákona o ochrane osobných údajov) okrem prípadu, kedy sú osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom ďalej potrebné na plnenie účelu, na ktorý boli poskytnuté alebo získané a rovnako okrem prípadov, kedy Prevádzkovateľovi zo zákona vyplýva povinnosť uchovávať osobné údaje (Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z pridanej hodnoty a iné) a rovnako na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
   • na prenosnosť osobných údajov v zmysle čl. 20 Nariadenia GDPR (§ 26 Zákona o ochrane osobných údajov),
   • odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zriadenia a administrácie užívateľského účtu, a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo email Prevádzkovateľa uvedené v čl. I týchto podmienok, pričom takéto odvolanie bude znamenať odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov,
   • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia GDPR boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením GDPR,
   • sa obrátiť na Prevádzkovateľa alebo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov.
  2. V zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR a § 27 Zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo u Prevádzkovateľa podať námietku voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namietne takéto spracúvanie, Prevádzkovateľ ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
  3. Vaše práva môžete uplatniť telefonicky alebo písomne, či už poštou alebo na emailovej adresu uvedenej v čl. I bode 2 týchto podmienok. Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších  60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.
  4. Ak bude ale Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, neprimeraná, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby, prípadne odmietnuť konať v danej veci.

  VII.         PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal akékoľvek vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
  2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby a osoby uvedené v týchto podmienkach ako sprostredkovatelia.
  4. Prevádzkovateľ, ako aj zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú akokoľvek spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení obchodného či zamestnaneckého vzťahu s Prevádzkovateľom.
  REKLAMAČNÉ PODMIENKY

   

  Reklamačný poriadok


  1.1 Prevádzkovateľ zodpovedá Spotrebiteľovi, že Tovar je pri prevzatí bez vád. To neplatí ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar s vadami, ktoré je Prevádzkovateľ, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť Spotrebiteľovi.


  1.2 Ak obsahuje Tovar vady, má Spotrebiteľ právo požadovať dodanie nového Tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom Kúpnej zmluvy Tovar s vadami, ktoré Prevádzkovateľ, ak mu boli vady známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil Spotrebiteľovi. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti Tovaru, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to
  nie je možné, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.


  1.3 Právo na dodanie nového Tovaru, alebo výmenu súčasti tovaru má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže daný Tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takomto prípade má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.


  1.4 Ak Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, ani na výmenu jeho súčasti alebo na opravu Tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny Tovaru. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru aj v prípade, že mu Prevádzkovateľ nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Prevádzkovateľ nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo Spotrebiteľovi značné obtiaže.


  1.5 Právo z vadného plnenia Spotrebiteľovi neprináleží, pokiaľ Spotrebiteľ pred prevzatím Tovaru vedel, že Tovar má vadu, alebo pokiaľ Spotrebiteľ vadu sám spôsobil.


  1.6 Zodpovednosť Prevádzkovateľa za vady Tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri Tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom Tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú Tovar mal pri prevzatí Spotrebiteľom, alebo ak to vyplýva z povahy Tovaru.


  1.7 Ak je na Tovar poskytovaná záruka, Spotrebiteľ má právo uplatniť zodpovednosť z vadnéhoplnenia v záručnej dobe.


  1.8 Na žiadosť Spotrebiteľa je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť Spotrebiteľovi záručný list. Ak to povaha Tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať Spotrebiteľovi doklad o zakúpení Tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.


  1.9 V prípade, že Spotrebiteľ využije svoje právo na odstránenie vád Tovaru jeho opravou, pri Tovare, pri ktorom je pre účely záručných opráv určený podnikateľ odlišný od Prevádzkovateľa, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Prevádzkovateľa alebo v mieste pre Spotrebiteľa bližšom, uplatní Spotrebiteľ právo na záručnú opravu u tohoto podnikateľa.


  1.10 Reklamácia Tovaru, vrátane odstránenia vád daného Tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Prevádzkovateľ so Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie Zmluvy.


  1.11 Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že Prevádzkovateľ neobdržal od Spotrebiteľa všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.


  1.12 Prevádzkovateľ alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve Spotrebiteľa k prevzatiu opraveného Tovaru.


  1.13 Nárok na uplatnenie práv z vád Tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru.

   Adresa pre vrátenie tovaru : Ridere, s.r.o., Potvorice 155, 916 25 Potvorice

  VRÁTENIE TOVARU

  Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

  Ak Vám tovar, ktorý si u nás zaobstaráte a vám z akéhokoľvek dôvodu nesadne neobávajte sa nám ho vrátiť.

  Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy:

  Právo na odstúpenie od zmluvy

  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. 

   Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na našu adresu : Ridere, s.r.o., Potvorice 155, 916 25 Potvorice

  Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (e-mailom).

  Dôsledky odstúpenia od zmluvy

  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy.

    V súlade so zákonom nemôžete odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

  1. služba, ak sa začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  2. tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovar určený osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

  3. ak tovar bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

   

   Vzorový formulár o odstúpení od zmluvy zákona č. 102/2014 Z. z.:

   Komu: Ridere, s.r.o., Potvorice 155, 916 25 Potvorice

   Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ..............

   Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

   Číslo objednávky:

   Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

   Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

   Číslo účtu spotrebiteľa* alebo adresa spotrebiteľa* pre vrátenie platieb súvisiacich s uzavretím zmluvy:...............

   Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

   Dátum ..............

   * Nehodiace sa prečiarknite.

   V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať telefonicky na tel čísle 0918 541 407, alebo emailom.

   Adresa pre vrátenie tovaru: Ridere, s.r.o., Potvorice 155, 916 25 Potvorice

  VÝMENA TOVARU

  Adresa pre prípadné vrátenie, alebo reklamáciu:

  Názov spoločnosti : Ridere, s.r.o.
  Ulica a číslo:  Potvorice 155
  Mesto a PSČ : 916 25 Potvorice
  Štát : Slovensko
  IČO: 54773211
  DIČ: 2121786645
  IČ DPH: SK 2121786645

   V prípade nejasností, alebo ďalších otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na čísle 0918 541 407 alebo emailom.

   
   
  OBCHODNÉ PODMIENKY

  Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

  I.    VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti jednotlivých zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi prevádzkovateľom: Ridere, s.r.o., Potvorice 155, 916 25 Potvorice  IČO: 54773211 (ďalej uvedený ako „Predávajúci“) a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

  Kontaktné údaje Predávajúceho:

  Ridere, s.r.o., (ďalej, ako predávajúci)
  Ulica a číslo:  Potvorice 155
  Mesto a PSČ: 916 25 Potvorice
  Štát : Slovensko
  IČO: 54773211
  IČ DPH: SK2121786645

  zapísaný v obchodnom registery Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43963/R

   Adresa pre vrátenie tovaru / reklamácie:

  Názov spoločnosti : Ridere, s.r.o.
  Ulica a číslo: Potvorice 155
  Mesto a PSČ: 916 25 Potvorice
  Štát : Slovensko

  Zodpovedná osoba a kontakt:

  Matúš Moravčík

  email : info@obuvdoroboty.sk

  telefón : 0918 541 407

   Orgán dozoru:

  Slovenská obchodná inšpekcia

  Inšpektorát SOI pre trenčiansky kraj: Hurbanova 2944/59,  911 01 Trenčín

  http://www.soi.sk
  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

  1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami za okolností, že budú dohodnuté odchýlne.  Zároveň však novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami.
  2. Zobrazená kúpna cena za tovar na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorá je prevádzkovaná Predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Kúpna cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho platia len do vypredania zásob, ak nie je uvedené inak.
  3. Právom Predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke Predávajúceho. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu tovaru.

  II.  VYMEDZENIE POJMOV

  Predávajúci – Ridere, s.r.o., ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu obuvdoroboty.sk

  Kupujúci – fyzická osoba spotrebiteľ, podnikateľ,  fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s Predávajúcim.

  Spotrebiteľ – podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, či povolania.

  Tovar– produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu rubingold.sk

  Elektronická objednávka – odoslaný elektronický formulár s obsahom informácií o kupujúcom, zoznamom objednaného tovaru z ponuky Predávajúceho a cenou za objednaný tovar, spracovaný systémom obchodu.

  V zmysle § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) Vám ako Predávajúci poskytujeme nasledovné informácie s ktorými ste vy ako Spotrebiteľ jasne a zrozumiteľne oboznámený.

  III.  OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY

  1. Kupujúci objednáva tovar od Predávajúceho prostredníctvom elektronickej objednávky. Následne Predávajúci vybavuje objednávky v poradí v akom prichádzajú.
  2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.
  3. Predávajúci potvrdí elektronickú objednávku elektronickou formou /e-mail alebo na inom trvanlivom nosiči/, čím dôjde k vzniku záväzkoprávneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

   IV.  PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

  Predávajúci je povinný:

  • v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je Predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  • zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad cez e-mail.
  1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.
  2. V prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania zásob, ak nie je schopný Predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je povinnosťou Predávajúceho ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, poprípade možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy pre kupujúceho (storno objednávky). Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo storno objednávky je možné zaslaním e-mailu kupujúcemu. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je Povinnosťou predávajúceho vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
  3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, okrem prípadu uvedeného v kapitole VIII. v bode 7 týchto obchodných a reklamačných podmienok.

  V. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

  1. Predávajúci oboznámil kupujúceho s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu. Táto povinnosť je súčasťou objednávky.
  2. Práva kupujúceho: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami. 
  3. Povinnosti kupujúceho:
  • zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu Predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov za doručenie objednaného tovaru,
  • prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný.

  VI. DODACIE PODMIENKY

  1. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu v lehote oznámenej pri konkrétnom ponúkanom tovare, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nebolo v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Pokiaľ si túto povinnosť predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.
  2. V prípade, že sa tovar v danom čase nenachádza na sklade u Predávajúceho, je  Predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu.
  3. Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho  až po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške.
  4. Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad a všetky ostatné doklady potrebné na prevzatie a používanie tovaru.

  VII. PLATOBNÉ PODMIENKY, KÚPNA CENA

  Ceny prepravy závisia od hmotnosti zásielky, a rovnako od cien nastavených prepravnou spoločnosťou. Nižšie uvádzame minimálne náklady na prepravu zásielky. Bližšie informácie nájdete v sekcii o platbe a doprave.

  Kuriér DPD – Slovenská republika – cena prepravy – 4,90 € 

   Možnosti platby:

  • Prevod na účet
  • Platba PAYS
  • Dobierka – cena 1 €
  1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
  2. Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi Kupujúcim a Predávajúcim, je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“).
  3. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru na dobierku v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru. V prípade, že kupujúci objednáva tovar zo zahraničia, je povinný uhradiť kúpnu cenu uvedenú v predfaktúre bezhotovostným prevodom vopred na bankový účet Predávajúceho, pričom následne po prijatí platby mu bude tovar expedovaný.
  4. Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho sa považuje za deň platby okamih, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
  5. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
  6. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto doručenia a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach.
  7. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.

  VIII.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru a v lehote 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci taktiež povinný vrátiť tovar predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 predmetného zákona.
  2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 
  3. Vrátený tovar musí byť doručený na adresu Predávajúceho uvedenú vo Všeobecných ustanoveniach týchto Obchodných a reklamačných podmienok formou bežného alebo obchodného balíka prostredníctvom pošty alebo zásielkovej spoločnosti. Tovar vrátený prostredníctvom dobierky nebude Predávajúcim prebraný.
  4. Vrátený tovar nesmie javiť známky opotrebovania, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný a vrátený v pôvodnom obale.
  5. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, napríklad pomocou formulára, ktorý je sprístupnený na webovom sídle Predávajúceho alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o voľbe spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z..
  6. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu ku Kupujúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
  7. V prípade vrátenia len niektorých objednaných položiek, nie celého objednaného tovaru Predávajúci nie je povinný hradiť náklady na dopravu ku Kupujúcemu ako bolo uvedené v predchádzajúcom bode.
  8. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
  9. V súlade s § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od Predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. inštalácia strún na hudobný nástroj, zapojenie snímača, …
  • Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*" – hviezdičkou.

  IX.  ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

  1. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  2. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.  V prípade iných neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
  3. Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov (pri kupujúcom podnikateľovi je záručná doba 12 mesiacov). Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade.
  4. Záruka na tovar sa vzťahuje na preukázateľné výrobné vady spôsobené výrobcom zistené pri dodávke tovaru alebo počas jeho používania.
  5. Záruka na tovar sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym používaním – montážou  a ošetrovaním tovaru spôsobené kupujúcim. Záruka sa taktiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
  6. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z § 622 a 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť Predávajúcemu. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a  popis vady. 
  7. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. 
  8. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
  9. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
  • ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť už kontrolou zásielky pri doručení tovaru
  • ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
  • ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
  • ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  • ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
  • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  • ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

  Predávajúci je povinný ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • výmenou tovaru,
  • vrátením kúpnej ceny tovaru,
  • opravením tovaru,
  • poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru,
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

  X.   ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

  1. V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@obuvdoroboty.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu ARS. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
  2. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa § 1 ods. 4 Zákona o alternatívnom riešení sporov a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva  subjektu ARS podľa § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného Zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty právo voľby patrí  spotrebiteľovi. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

  Zoznam subjektov ARS ako aj ďalšie dôležité informácie je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR:

  https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

  XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, teda kupujúcich na našom internetovom obchode postupujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týkajúcich sa spracovanie osobných údajov, ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a samotný postup pri spracovaní osobných údajov, ako aj jednotlivé práva a povinnosti zmluvných strán môžete nájsť v Podmienkach spracovania ochrany osobných údajov platných a účinných odo dňa 25.08.2021.

  XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
  2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku, 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týkajúcich sa spracovanie osobných údajov a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v znení neskorších predpisov.
  3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú.
  4. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.08.2021. 
  AKO NAKUPOVAŤ

   Výber tovaru a vloženie do košíka

  Z katalógu tovaru na webových stránkach www.obuvdoroboty.sk   si vyberte produkt, ktorý si chcete kúpiť.

  Vybraný produkt si pomocou tlačidla Do košíka (prípadne len ikony košíka) vložte do nákupného košíka. 

  V nákupnom košíku si skontrolujte, či už máte naozaj všetko a či máte správne zvolené veľkosti, farby a počty kusov.

   Voľba spôsobu dopravy a platby

  Vyberte si spôsob platby .

  Všetky objednávky expedujeme prostredníctvom kuriérskej služby GLS. V prípade ak vaša objednávka presiahla sumu 100€, nebudeme vám účtovať žiadne poplatky za dopravu.

   Dodacie údaje

  Ostáva už len vyplniť vaše osobné údaje. Ak ste u nás už v minulosti registrovali, vyplňte vaše prihlasovacie údaje. V opačnom prípade sa môžete zaregistrovať a využívať vernostné výhody alebo nakúpiť jednorazovo bez registrácie.

  V prípade, ak objednávate ako súkromná osoba – vyplňte tieto údaje: meno, priezvisko, telefón, e-mail a adresa.

  V prípade, ako objednávate za firmu – vyplňte tieto údaje: meno, priezvisko, e-mail, telefón, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené). V prípade, ak nakupujete ako firma, žiadame vás, aby ste pri registrácii /zadávaní objednávky/ uvádzali správne a kompletné údaje o vašom podnikateľskom subjekte (najmä v prípade platcov DPH uviedli aj IČ DPH). 

  V prípade, ak je vaša fakturačná adresa iná, ako adresa pre dodanie tovaru – vyplňte aj adresu pre dodanie.

  Odoslanie objednávky

   Po skontrolovaní všetkých údajov, potvrďte váš súhlas a odošlite vašu objednávku prostredníctvom tlačidla Objednať s povinnosťou platby. Kliknutím na toto tlačidlo vám vzniká povinnosť platby za objednaný tovar a služby.

   Odoslaním objednávky začneme vašu objednávku spracovávať. O ďalšom postupe budete informovaný e-mailami a telefonicky na adresu uvedenú v dodacích údajoch.

   V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte telefonicky, alebo emailom TU.