OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky spracovania ochrany osobných údajov

Ak ste zákazníkom alebo návštevníkom nášho webu, sprístupňujete nám svoje osobné údaje. My ako prevádzkovateľ internetového obchodu zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Dovoľujeme si Vás teda oboznámiť s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov.

 I.              ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týkajúcich sa spracovania osobných údajov (ďalej v texte len: „Nariadenie GDPR”) a rovnako v zmysle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej v texte len: „Zákon o ochrane osobných údajov”) je Ridere, s.r.o., Potvorice 155 , 916 25 Potvorice (ďalej v texte len: „Prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:
 • spoločnosť: Ridere, s.r.o., IČO: 54773211
 • adresa: Potvorice 155, 916 25 Potvorice
 • email: info@obuvdoroboty.sk
 • telefónny kontakt: 0918 541 407
  • Pod pojmom osobné údaje sa v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
  • Pod pojmom dotknutá osoba sa chápe kupujúci – spotrebiteľ nakupujúci na internetovom obchode https://obuvdoroboty.sk, ktorého osobné údaje sú spracovávané Prevádzkovateľom na účely plnenia zmluvy.
  • Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu, vzhľadom na to, že v zmysle § 44 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov mu táto povinnosť nevznikla.  

  II.            ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Prevádzkovateľ  spracováva osobné údaje, ktoré mu zákazník poskytol alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe plnenia zmluvy, teda internetovej objednávky. Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje v minimálnom rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy a v zmysle legálnych zásad spracovania osobných údajov vyplývajúcich tak z Nariadenia GDPR, ako aj zo Zákona o ochrane osobných údajov.
  2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy a to predovšetkým kategórie osobných údajov:
  • Meno a priezvisko
  • Pohlavie
  • Adresu doručenia
  • Fakturačnú adresu
  • Emailovú adresu
  • Telefónny kontakt
  • Históriu objednávok
  • Identifikačné číslo
  • DIČ

  III.             ZÁKLADNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov Prevádzkovateľom je:
   • plnenie zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a Prevádzkovateľom ako predávajúcim v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov,
   • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom zriadenia a administrácie užívateľského  účtu.
  2. Účelom spracovania osobných údajov je
   • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu vzniknutého medzi Vami ako kupujúcim a Prevádzkovateľom ako predávajúcim objednaním tovaru na internetovom obchode Prevádzkovateľa. Pri samotnej objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky, a teda poskytnutie osobných údajov je obligatórnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi Vami a Prevádzkovateľom, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu a následne nie je možné požadovať plnenie od Prevádzkovateľa ako predávajúceho,
   • daňové účely, vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok,
   • zriadenia a administrácie užívateľského účtu.
  3. Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému profilovaniu zákazníka – k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia GDPR.
  4. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutá osoba vyhlasuje, že dovŕšila aspoň 16 rok veku.

   IV.          DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

  1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
   • Po dobu nevyhnutnú k samotnému výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako kupujúcim a Prevádzkovateľom a rovnako k uplatňovaniu samotných nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
   • Súhlas na spracovanie osobných údajov udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom zriadenia a administrácie užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním užívateľského účtu, čiže pri každom prihlásení sa do užívateľského účtu.
  2. Po uplynutí doby uchovania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

  V.            KATEGÓRIE TRETÍCH OSÔB, KTORÝM BOLI POSKYTNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE

  1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  • Podieľajúce sa na dodaní tovaru, realizácii platieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku

  –       Kuriér GLS

  –       Facebook – FB pixel (anonymné štatistiky o návštevnosti zo sociálnej siete)

  • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby poskytované v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu     
  1. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretích krajín mimo Európskej únie alebo medzinárodných organizácii.

  VI.          PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

  1. Za podmienok stanovených v Nariadení GDPR a Zákone o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba máte právo:
   • na prístup ku svojím osobným údajom v zmysle čl. 15 Nariadenia GDPR (§ 19 Zákona o ochrane osobných údajov). Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú.,
   • na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných v zmysle čl. 16 Nariadenia GDPR (§ 22 Zákona o ochrane osobných údajov),
   • na  obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch uvedených v čl. 18 Nariadenia GDPR (§ 24 Zákona o ochrane osobných údajov),
   • na výmaz (na „zabudnutie“) osobných údajov v zmysle čl. 17 Nariadenia GDPR (§ 23 Zákona o ochrane osobných údajov) okrem prípadu, kedy sú osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom ďalej potrebné na plnenie účelu, na ktorý boli poskytnuté alebo získané a rovnako okrem prípadov, kedy Prevádzkovateľovi zo zákona vyplýva povinnosť uchovávať osobné údaje (Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z pridanej hodnoty a iné) a rovnako na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
   • na prenosnosť osobných údajov v zmysle čl. 20 Nariadenia GDPR (§ 26 Zákona o ochrane osobných údajov),
   • odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zriadenia a administrácie užívateľského účtu, a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo email Prevádzkovateľa uvedené v čl. I týchto podmienok, pričom takéto odvolanie bude znamenať odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov,
   • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia GDPR boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením GDPR,
   • sa obrátiť na Prevádzkovateľa alebo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov.
  2. V zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR a § 27 Zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo u Prevádzkovateľa podať námietku voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namietne takéto spracúvanie, Prevádzkovateľ ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
  3. Vaše práva môžete uplatniť telefonicky alebo písomne, či už poštou alebo na emailovej adresu uvedenej v čl. I bode 2 týchto podmienok. Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších  60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.
  4. Ak bude ale Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, neprimeraná, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby, prípadne odmietnuť konať v danej veci.

  VII.         PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal akékoľvek vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
  2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
  3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby a osoby uvedené v týchto podmienkach ako sprostredkovatelia.
  4. Prevádzkovateľ, ako aj zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú akokoľvek spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení obchodného či zamestnaneckého vzťahu s Prevádzkovateľom.