Z dôvodu pandémie možné oneskorenie dodania tovaru!

Ako si správne vybrať pracovnú alebo bezpečnostnú obuv podľa nebezpečenstva.

 

Nebezpečenstvá ohrozujú váš život, ak nepoužívate správnu ochrannú tzv. bezpečnostnú obuv alebo pracovnú obuv spolu s ostatnými OOPP. Často sa otázka bezpečnosti práce a používania ochranných osobných pracovných prostriedkov zanedbáva z dôvodu, že mne sa nemôže nič stať. To je základná chyba, lebo aj vám sa môže niečo stať. Špeciálne v tomto článku sa snažíme o prevenciu používania nielen pracovnej obuvi, ale všetkých OOPP.

Základná otázka je : Prečo používať pracovnú a bezpečnostné  obuv a OOPP ?

Jednoduchá odpoveď : Na ochranu svojho zdravia a života.

 

DRUH NEBEZPEČENSTVA

CHARAKTERISTIKA RIZIKA

ODPORÚČANIE  VÝBERU BEZPEČNOSTNEJ A PRACOVNEJ OBUVI

MECHAMICKÉ

rôzne padajúce predmety na prednú časť nohy

spevnená predná časť obuvi oceľovou, alebo kompozitnou špičkou

zovretie prednej časti nohy

pád a náraz  na pätu

schopnosť obuvi tlmiť náraz v oblasti päty

pošmyknutie na rôznych povrchoch

protišmykové vlastnosti

šliapnutie na ostré predmety

odolnosť podrážky proti prerezaniu

ELEKTRICKÉ

nízke a stredné napätie

elektrická izolácia

statická elektrina

zvod statického náboja

TEPELNÉ

chlad

izolácia proti chladu

teplo

izolácia proti veľkému teplu

CHEMICKÉ

škodlivé a nebezpečné kvapaliny a prach

nepriepustnosť a odolnosť

NADMERNÁ ZÁŤAŽ

nadmerné státie a chôdza

tvarovanie nášľapnej časti obuvi

 

Čo všetko sa môže stať, ak nepoužívate správnu pracovnú alebo bezpečnostnú obuv :

 Pri mechanickom riziku a nepoužití bezpečnostne obuvi je častým následkom aj trvalé poškodenie chodidla spôsobené zlomeninou, pomliaždením.

Pri elektrickom riziku je možné byť zasiahnutý elektrinou a tá často spôsobuje devastačné zranenia, ktoré sa nemusia zlučovať so životom.

Pri tepelnom riziku a nepoužití bezpečnostnej obuvi dochádza k popáleninám z tepla, alebo chladu.

Pri chemickom riziku je nepoužívanie bezpečnostnej obuvi úplným hazardom so svojim životom. Zranenia spôsobené týmto spôsobom sú často životu nebezpečné a s trvalým následkom.

Pri nadmernej záťaži a nepoužívaní bezpečnostnej obuvi dochádza k rôznym deformáciám chodidla a následky sú často nevratné a trvalé.

Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej OOPP) zamestnancom je jednou zo základných povinností zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je potrebné si uvedomiť, že poskytovanie vhodných OOPP je spojené s ďalším radom povinností.

Povinnosti zamestnávateľa

Povinnosť poskytovať zamestnancom vhodné OOPP je ustanovená zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 124/2006 Z. z. ) v § 6 ods. 2, v § 9 ods. 1 písm. d) a požiadavky na poskytovanie a používanie OOPP sú uvedené v nariadení vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Pri poskytovaní OOPP je zamestnávateľ povinný najmä:

  • vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,
  • bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí,
  • držiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie,
  • poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny,
  • poskytovať zamestnancom také OOPP, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitných predpisov tzn. spĺňajú požiadavky podľa nariadenia vlády č. 35/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky,
  • určiť podmienky používania osobného ochranného pracovného prostriedku, najmä dobu používania,
  • zamestnanca zrozumiteľne oboznámiť s nebezpečenstvami, pred ktorými ho používanie poskytnutého osobného ochranného pracovného prostriedku chráni, a poučiť ho o správnom používaní tohto osobného ochranného pracovného prostriedku a podľa potreby mu poskytnúť aj praktický výcvik,
  • kontrolovať riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a ochranných zariadení zamestnancami.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. musí byť osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, zdravotne neškodný.  Zákonodarca ďalej v  ustanovení § 3 ods. 3 nariadenia vlády uviedol, že osobný ochranný pracovný prostriedok má v zásade používať jeden zamestnanec. Výnimku pripúšťa v nasledujúcej vete predmetného ustanovenia a to tým, že ak okolnosti vyžadujú, aby ten istý osobný ochranný pracovný prostriedok používalo viac zamestnancov, zamestnávateľ je povinný vykonať príslušné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov a aby osobný ochranný pracovný prostriedok bol zamestnancovi prístupný vždy v prípade potreby. Ide o výnimky ako sú napr. izolačné dýchacie prístroje, špeciálne skafandre, osobné ochranné pracovné prostriedky určené   na zabezpečenie pred pádom používajúce sa pri prácach vo výške a nad voľnou hĺbkou  (bezpečnostný postroj) a pod., čiže osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré v prípade potreby (teda ak to okolnosti vyžadujú) sú zamestnancom k dispozícii.

 

Autor : Ing. Mikuláš Cina

Zdroj : nariadenie vlády SR zákon č. 395/2006 Z.z.

Zdroj : Národný inšpektorát práce http://www.nip.sk