Ako si správne vybrať pracovnú alebo bezpečnostnú obuv podľa nebezpečenstva.

 

Nebezpečenstvá ohrozujú váš život, ak nepoužívate správnu ochrannú tzv. bezpečnostnú obuv alebo pracovnú obuv spolu s ostatnými OOPP. Často sa otázka bezpečnosti práce a používania ochranných osobných pracovných prostriedkov zanedbáva z dôvodu, že mne sa nemôže nič stať. To je základná chyba, lebo aj vám sa môže niečo stať. Špeciálne v tomto článku sa snažíme o prevenciu používania nielen pracovnej obuvi, ale všetkých OOPP.

Základná otázka je : Prečo používať pracovnú a bezpečnostné  obuv a OOPP ?

Jednoduchá odpoveď : Na ochranu svojho zdravia a života.

 

DRUH NEBEZPEČENSTVA

CHARAKTERISTIKA RIZIKA

ODPORÚČANIE  VÝBERU BEZPEČNOSTNEJ A PRACOVNEJ OBUVI

MECHAMICKÉ

rôzne padajúce predmety na prednú časť nohy

spevnená predná časť obuvi oceľovou, alebo kompozitnou špičkou

zovretie prednej časti nohy

pád a náraz  na pätu

schopnosť obuvi tlmiť náraz v oblasti päty

pošmyknutie na rôznych povrchoch

protišmykové vlastnosti

šliapnutie na ostré predmety

odolnosť podrážky proti prerezaniu

ELEKTRICKÉ

nízke a stredné napätie

elektrická izolácia

statická elektrina

zvod statického náboja

TEPELNÉ

chlad

izolácia proti chladu

teplo

izolácia proti veľkému teplu

CHEMICKÉ

škodlivé a nebezpečné kvapaliny a prach

nepriepustnosť a odolnosť

NADMERNÁ ZÁŤAŽ

nadmerné státie a chôdza

tvarovanie nášľapnej časti obuvi

 

Čo všetko sa môže stať, ak nepoužívate správnu pracovnú alebo bezpečnostnú obuv :

 Pri mechanickom riziku a nepoužití bezpečnostne obuvi je častým následkom aj trvalé poškodenie chodidla spôsobené zlomeninou, pomliaždením.

Pri elektrickom riziku je možné byť zasiahnutý elektrinou a tá často spôsobuje devastačné zranenia, ktoré sa nemusia zlučovať so životom.

Pri tepelnom riziku a nepoužití bezpečnostnej obuvi dochádza k popáleninám z tepla, alebo chladu.

Pri chemickom riziku je nepoužívanie bezpečnostnej obuvi úplným hazardom so svojim životom. Zranenia spôsobené týmto spôsobom sú často životu nebezpečné a s trvalým následkom.

Pri nadmernej záťaži a nepoužívaní bezpečnostnej obuvi dochádza k rôznym deformáciám chodidla a následky sú často nevratné a trvalé.

Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej OOPP) zamestnancom je jednou zo základných povinností zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je potrebné si uvedomiť, že poskytovanie vhodných OOPP je spojené s ďalším radom povinností.

Povinnosti zamestnávateľa

Povinnosť poskytovať zamestnancom vhodné OOPP je ustanovená zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 124/2006 Z. z. ) v § 6 ods. 2, v § 9 ods. 1 písm. d) a požiadavky na poskytovanie a používanie OOPP sú uvedené v nariadení vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Pri poskytovaní OOPP je zamestnávateľ povinný najmä:

  • vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,
  • bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí,
  • držiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie,
  • poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny,
  • poskytovať zamestnancom také OOPP, ktoré spĺňajú požiadavky podľa osobitných predpisov tzn. spĺňajú požiadavky podľa nariadenia vlády č. 35/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky,
  • určiť podmienky používania osobného ochranného pracovného prostriedku, najmä dobu používania,
  • zamestnanca zrozumiteľne oboznámiť s nebezpečenstvami, pred ktorými ho používanie poskytnutého osobného ochranného pracovného prostriedku chráni, a poučiť ho o správnom používaní tohto osobného ochranného pracovného prostriedku a podľa potreby mu poskytnúť aj praktický výcvik,
  • kontrolovať riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a ochranných zariadení zamestnancami.

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. musí byť osobný ochranný pracovný prostriedok, ktorý zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, zdravotne neškodný.  Zákonodarca ďalej v  ustanovení § 3 ods. 3 nariadenia vlády uviedol, že osobný ochranný pracovný prostriedok má v zásade používať jeden zamestnanec. Výnimku pripúšťa v nasledujúcej vete predmetného ustanovenia a to tým, že ak okolnosti vyžadujú, aby ten istý osobný ochranný pracovný prostriedok používalo viac zamestnancov, zamestnávateľ je povinný vykonať príslušné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov a aby osobný ochranný pracovný prostriedok bol zamestnancovi prístupný vždy v prípade potreby. Ide o výnimky ako sú napr. izolačné dýchacie prístroje, špeciálne skafandre, osobné ochranné pracovné prostriedky určené   na zabezpečenie pred pádom používajúce sa pri prácach vo výške a nad voľnou hĺbkou  (bezpečnostný postroj) a pod., čiže osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré v prípade potreby (teda ak to okolnosti vyžadujú) sú zamestnancom k dispozícii.

 

Autor : Ing. Mikuláš Cina

Zdroj : nariadenie vlády SR zákon č. 395/2006 Z.z.

Zdroj : Národný inšpektorát práce http://www.nip.sk