Záručná doba a reklamácia

ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIA

Záruka na spotrebný tovar je najmenej 24 mesiacov, ak predajca nestanoví dlhšiu lehotu. Záručné doby stanovuje § 620 Občianskeho zákonníka, ktorý tiež určuje, že na žiadosť kupujúceho musí predajca vystaviť záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list obsahuje aj zoznam servisných opravovní, prípadnú reklamáciu je možné uplatniť práve v nich.

Tip: Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch, či so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

Ako reklamovať

V prípade, že sa na výrobku vyskytne vada, ktorú ste nezavinili, doporučujeme ho reklamovať.

 1. Partnerom pre vybavovanie  reklamácie je vždy predajca, ten má konečné slovo pri rozhodovaní o vybavení reklamácie.
 2. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba reklamáciu môžete uplatniť v ktorejkoľvek prevádzkárni, v  ktorej je prijatie reklamácie  možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, prípadne aj na mieste, odkiaľ riadi svoj podnik.
 3. Ak výrobok kvôli vade reklamujete do 6 mesiacov od zakúpenia, podľa zákona sa to vníma tak, že vada existovala už v čase predaja a je na predajcovi, aby dokázal, že vada nie je na jeho strane – mal by to doložiť nezávislým znaleckým posudkom.
 4. Predávajúci alebo ním poverený pracovník by mal o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava  čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí  tejto lehoty  má spotrebiteľ  rovnaké práva,  akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (v zmysle judikatúry sa za takú považuje spravidla vec, u ktorej sa vyskytla taká istá vada po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách) alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať (posúdenie tejto otázky závisí na okolnostiach konkrétneho prípadu).
 5. Ak predajca reklamáciu  vybaví výmenou veci alebo jej časti, začína plynúť nová záručná doba (môže sa stať, že na niektorú časť bude dlhšia záručná doba, ako na ostatné časti)

 

Pozor: Ak predajca stanoví záručnú dobu dlhšiu, než určuje zákon, môže si tiež stanoviť podmienky a rozsah záruky. Znamená to, že ak je na vec záruka napr. 5 rokov, po uplynutí 24 mesiacov môže obmedziť možnosť uplatnenia reklamácie (napr. požiadavkou predložiť vec v originálnom obale apod.).

 1. K reklamácii je dôležité mať nákupný pokladničný doklad. Nákup je síce možné preukázať aj inými dokladmi (výpisom z účtu pri platbe kartou, záručným listom, čestným prehlásením apod.), avšak absencia pokladničného dokladu môže reklamačný proces pre spotrebiteľa skomplikovať.
 2. Výrobok môžete reklamovať aj bez originálneho obalu.
 3. Predajca nie je  oprávnený vám odobrať nákupný pokladničný doklad, originál si preto vždy ponechajte u seba.
 4. Reklamovať môžete počas celej prevádzkovej  doby predajcu – v predajni musí byť vždy prítomná osoba zastupujúca predajcu, oprávnená prijímať reklamácie.
 5. Starostlivo si pred podpisom prečítajte reklamačný protokol. Jednoznačne formulujte popis vady, vašu požiadavku na spôsob riešenia reklamácie a nesúhlaste s vybavením reklamácie až na 30-ty deň.
 6. Za vybavenie  reklamácie sa považuje odovzdanie  výrobku po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, príp. vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.
 7. Záručná doba sa predlžuje o dobu vybavovania reklamácie.

Tip: Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi bez zbytočného odkladu (t. j. poštovné, cestovné, znalecký posudok atď.).

 Ako postupovať pri zamietnutí reklamácie

 1. Ak ste presvedčený, že reklamácia je oprávnená, pokúste sa s predajcom dohodnúť. Ak to nebude možné, upozornite ho, že ste pripravený sa brániť.
 2. V prípade, že nebude reklamácia opäť uznaná, môžete si nechať zhotoviť znalecký posudok.
 3. Ak bude posudok vypovedať vo váš prospech, uplatnite reklamáciu opäť u predajcu. Ten však ani v tejto situácii nemusí reklamáciu uznať.
 4. Môžete sa brániť súdnou cestou – so znaleckým posudkom máte veľkú šancu na úspech. Naopak predajca riskuje, že namiesto ceny za výrobok, resp. za jeho opravu, bude musieť platiť niekoľkonásobne viac.