OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

I.    VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti jednotlivých zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi prevádzkovateľom: Ridere, s.r.o., Potvorice 155, 916 25 Potvorice  IČO: 54773211 (ďalej uvedený ako „Predávajúci“) a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Ridere, s.r.o., (ďalej, ako predávajúci)
Ulica a číslo:  Potvorice 155
Mesto a PSČ: 916 25 Potvorice
Štát : Slovensko
IČO: 54773211
IČ DPH: SK2121786645

zapísaný v obchodnom registery Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 43963/R

 Adresa pre vrátenie tovaru / reklamácie:

Názov spoločnosti : Ridere, s.r.o.
Ulica a číslo: Potvorice 155
Mesto a PSČ: 916 25 Potvorice
Štát : Slovensko

Zodpovedná osoba a kontakt:

Matúš Moravčík

email : info@obuvdoroboty.sk

telefón : 0918 541 407

 Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre trenčiansky kraj: Hurbanova 2944/59,  911 01 Trenčín

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami za okolností, že budú dohodnuté odchýlne.  Zároveň však novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami.
 2. Zobrazená kúpna cena za tovar na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorá je prevádzkovaná Predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Kúpna cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho platia len do vypredania zásob, ak nie je uvedené inak.
 3. Právom Predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke Predávajúceho. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu tovaru.

II.  VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci – Ridere, s.r.o., ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu obuvdoroboty.sk

Kupujúci – fyzická osoba spotrebiteľ, podnikateľ,  fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s Predávajúcim.

Spotrebiteľ – podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, či povolania.

Tovar– produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu rubingold.sk

Elektronická objednávka – odoslaný elektronický formulár s obsahom informácií o kupujúcom, zoznamom objednaného tovaru z ponuky Predávajúceho a cenou za objednaný tovar, spracovaný systémom obchodu.

V zmysle § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) Vám ako Predávajúci poskytujeme nasledovné informácie s ktorými ste vy ako Spotrebiteľ jasne a zrozumiteľne oboznámený.

III.  OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY

 1. Kupujúci objednáva tovar od Predávajúceho prostredníctvom elektronickej objednávky. Následne Predávajúci vybavuje objednávky v poradí v akom prichádzajú.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.
 3. Predávajúci potvrdí elektronickú objednávku elektronickou formou /e-mail alebo na inom trvanlivom nosiči/, čím dôjde k vzniku záväzkoprávneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 IV.  PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný:

 • v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je Predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad cez e-mail.
 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.
 2. V prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania zásob, ak nie je schopný Predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je povinnosťou Predávajúceho ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, poprípade možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy pre kupujúceho (storno objednávky). Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo storno objednávky je možné zaslaním e-mailu kupujúcemu. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je Povinnosťou predávajúceho vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, okrem prípadu uvedeného v kapitole VIII. v bode 7 týchto obchodných a reklamačných podmienok.

V. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 1. Predávajúci oboznámil kupujúceho s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu. Táto povinnosť je súčasťou objednávky.
 2. Práva kupujúceho: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami. 
 3. Povinnosti kupujúceho:
 • zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu Predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov za doručenie objednaného tovaru,
 • prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný.

VI. DODACIE PODMIENKY

 1. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu v lehote oznámenej pri konkrétnom ponúkanom tovare, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nebolo v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Pokiaľ si túto povinnosť predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 2. V prípade, že sa tovar v danom čase nenachádza na sklade u Predávajúceho, je  Predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu.
 3. Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho  až po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad a všetky ostatné doklady potrebné na prevzatie a používanie tovaru.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY, KÚPNA CENA

Ceny prepravy závisia od hmotnosti zásielky, a rovnako od cien nastavených prepravnou spoločnosťou. Nižšie uvádzame minimálne náklady na prepravu zásielky. Bližšie informácie nájdete v sekcii o platbe a doprave.

Kuriér DPD – Slovenská republika – cena prepravy – 4,90 € 

 Možnosti platby:

 • Prevod na účet
 • Platba PAYS
 • Dobierka – cena 1 €
 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
 2. Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi Kupujúcim a Predávajúcim, je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“).
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru na dobierku v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru. V prípade, že kupujúci objednáva tovar zo zahraničia, je povinný uhradiť kúpnu cenu uvedenú v predfaktúre bezhotovostným prevodom vopred na bankový účet Predávajúceho, pričom následne po prijatí platby mu bude tovar expedovaný.
 4. Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho sa považuje za deň platby okamih, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
 5. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 6. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto doručenia a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach.
 7. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.

VIII.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru a v lehote 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci taktiež povinný vrátiť tovar predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 predmetného zákona.
 2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 
 3. Vrátený tovar musí byť doručený na adresu Predávajúceho uvedenú vo Všeobecných ustanoveniach týchto Obchodných a reklamačných podmienok formou bežného alebo obchodného balíka prostredníctvom pošty alebo zásielkovej spoločnosti. Tovar vrátený prostredníctvom dobierky nebude Predávajúcim prebraný.
 4. Vrátený tovar nesmie javiť známky opotrebovania, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný a vrátený v pôvodnom obale.
 5. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, napríklad pomocou formulára, ktorý je sprístupnený na webovom sídle Predávajúceho alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o voľbe spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z..
 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu ku Kupujúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
 7. V prípade vrátenia len niektorých objednaných položiek, nie celého objednaného tovaru Predávajúci nie je povinný hradiť náklady na dopravu ku Kupujúcemu ako bolo uvedené v predchádzajúcom bode.
 8. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
 9. V súlade s § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od Predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. inštalácia strún na hudobný nástroj, zapojenie snímača, …
 • Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*" – hviezdičkou.

IX.  ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.  V prípade iných neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 3. Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov (pri kupujúcom podnikateľovi je záručná doba 12 mesiacov). Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade.
 4. Záruka na tovar sa vzťahuje na preukázateľné výrobné vady spôsobené výrobcom zistené pri dodávke tovaru alebo počas jeho používania.
 5. Záruka na tovar sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym používaním – montážou  a ošetrovaním tovaru spôsobené kupujúcim. Záruka sa taktiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
 6. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z § 622 a 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť Predávajúcemu. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a  popis vady. 
 7. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. 
 8. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 9. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
 • ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť už kontrolou zásielky pri doručení tovaru
 • ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 • ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 • ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 • ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

Predávajúci je povinný ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • opravením tovaru,
 • poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

X.   ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@obuvdoroboty.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu ARS. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 2. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa § 1 ods. 4 Zákona o alternatívnom riešení sporov a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva  subjektu ARS podľa § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného Zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty právo voľby patrí  spotrebiteľovi. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Zoznam subjektov ARS ako aj ďalšie dôležité informácie je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

XI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, teda kupujúcich na našom internetovom obchode postupujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týkajúcich sa spracovanie osobných údajov, ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a samotný postup pri spracovaní osobných údajov, ako aj jednotlivé práva a povinnosti zmluvných strán môžete nájsť v Podmienkach spracovania ochrany osobných údajov platných a účinných odo dňa 25.08.2021.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok“ v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku, 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týkajúcich sa spracovanie osobných údajov a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v znení neskorších predpisov.
 3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú.
 4. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.08.2021.