Vyhraj smartfón podľa vlastného výberu do 349.-€ za nákup pracovnej, bezpečnostnej obuvi

Pravidlá súťaže
„Vyhraj smartfón podľa vlastného výberu do 349.-€“
súťaž je realizovaná prostredníctvom webovej stránky www.obuvdoroboty.sk
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
Vyhlasovateľ súťaže
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Moravany 253, 072 03, Moravany, IČO: 45245746, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 24514/V (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže”).
Poskytovateľ výhry
Poskytovateľom výhry je spoločnosť LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Moravany 253, 072 03, Moravany, IČO: 45245746, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sro, vložka číslo: 24514/V.
Súťažiaci
Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý splní všetky podmienky súťaže. Do súťaže sa nemôžu zapojiť osoby, ktoré sú v pracovnom, alebo inom obdobnom vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže.
Miesto a trvanie súťaže
Súťaž bude prebiehať v období od od 07.12.2020 do 31.12.2020 prostredníctvom e-shopu www.obuvdoroboty.sk
Registrácia
Podmienkou zaradenia do súťaže je, že si súťažiaci prostredníctvom e-shopu na webovej stránke www.obuvdoroboty.sk objedná a zakúpi akýkoľvek tovar a uvedie požadované údaje v registračnom formulári súťaže - kde zaregistruje svoje meno, priezvisko, e-mailovu adresu a číslo objednávky.
S uplatnením jedného čísla objednávky je možné sa zapojiť do súťaže iba raz. V prípade, že súťažiaci realizuje viacero objednávok a nakúpi tovar opakovane, môže použiť do súťaže aj ďalšie čísla objednávok, čím zvyšuje svoju šancu na výhru.
Do súťaže je možné zaregistrovať každú riadne uhradenú objednávku v e-shope iba raz a to len v období od 07.12.2020 do 31.12.2020. Zo súťaže budú vylúčení súťažiaci, ktorí odstúpili od kúpnej zmluvy, viažúcej sa k použitému číslu objednávky.
Za správnosť a pravdivosť údajov uvedených pri registrácii zodpovedá súťažiaci.
Výhra a určenie výhercu
Výhrou v súťaži je smartfón podľa vlastného výberu do 349.-€. Do ceny smartfónu sa započítavajú aj náklady na jeho doručenie (cena dopravy).
Výherca bude určený s využitím softvéru (generátor náhodných čísiel) podľa čísla objednávky a to dňa 06.12.2019.
Oznámenie výsledkov žrebovania
Výhercu v rozsahu meno, priezvisko a lokalita bydliska na úrovni – vymedzenia okresu, odkiaľ výherca pochádza, zverejní vyhlasovateľ súťaže po jeho určení, najneskôr do 7 dní na webovej stránke www.obuvdoroboty.sk.
V tomto termíne tiež vyhlasovateľ súťaže zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú výhercom, výhercu upovedomí o výhre a vyzve ho, aby si do 5 dní zvolil svoju výhru. Rovnako sa vyhlasovateľ súťaže pokúsi kontaktovať výhercu aj telefonicky na t.č., ktoré ešte ako zákazník uviedol vo svojej pôvodnej objednávke. Ak výherca v tomto termíne reagovať nebude, bude zvolený obdobným spôsobom náhradný výherca.
Výherca je povinný zvoliť si výhru - smartfón do hodnoty 349 €, tak aby v tejto sume už boli zahrnuté aj náklady na cenu dopravy. Výherca je povinný vybrať si smartfón výhradne v e-shope, ktorý prevádzkuje slovenský prevádzkovateľ. Uvedený typ smartfónu musí mať slovenský prevádzkovateľ na sklade. Svoju voľbu výherca oznámi vyhlasovateľovi do 5 dní od doby, kedy mu bol zaslaný e-mail, ktorým sa mu výhra oznámila.
Výherca mailom oznámi voľbu svojej výhry minimálne v rozsahu presný typ smartfónu a uvedie e-shop, z ktorého ho má vyhlasovateľ zakúpiť. Ak uvedené oznámenie spĺňa podmienky bodu 7 týchto súťažných podmienok, vyhlasovateľ súťaže smartfón zakúpi najneskôr do 3 dní a najneskôr ďalší pracovný deň po jeho doručení do sídla vyhlasovateľa, sa vyhlasovateľ zaväzuje zaslať výhru na adresu výhercu.
Odovzdanie výhier
Výherca si uplatní výhru tak, že najneskôr do 5 pracovných dní od oznámenia o výhre sa o výhru prihlási tým, že zašle e-mail, ktorý bude spĺňať podmienky bodu 7 týchto súťažných podmienok. V prípade, ak sa výherca o výhru v stanovenej lehote neprihlási, nárok výhercu na výhru zaniká bez toho, aby výhercovi súťaže vznikol právny nárok alebo akýkoľvek iný nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže. V takom prípade je vyhlasovateľ súťaže oprávnený vybrať náhradníka.
Výhra bude zaslaná prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. V prípade sporu o platnosť nároku na výhru, je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže, ktoré je konečné a nie je voči nemu možný opravný prostriedok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výhra je neprenosná, ak sa vyhlasovateľ súťaže nedohodne s výhercom inak. Súťažiaci nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži. Vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, nevyužitím, alebo odmietnutím výhry.
Daň z výhry
Ceny a výhry zo súťaže predstavujú zdaniteľný príjem výhercu, s tým, že hodnota výhier do výšky 350 EUR je od dane oslobodená. Nepeňažné výhry, ktorých hodnota presahuje 350 EUR sa zdaňujú prostredníctvom daňového priznania výhercu.
Súhlas so zverejnením osobných údajov
Zapojením sa do súťaže súťažiaci udeľuje vyhlasovateľovi súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas s týmito súťažnými podmienkami, ako aj so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa za účelom zapojenia sa do súťaže, vyhodnotenia a zverejnenia jej výsledkov, odovzdania výhry a tiež na marketingové účely. Súhlas sa udeľuje na obdobie piatich rokov odo dňa jeho udelenia s tým, že udelený súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať. Súťažiaci súčasne udeľuje vyhlasovateľovi v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas so zasielaním emailov na emailovú adresu súťažiaceho a to na účely priameho marketingu produktov, udelený súhlas je súťažiaci oprávnený kedykoľvek odvolať. Registráciou súťažiaci potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby v zmysle § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje, že osobné údaje dotknutých osôb sa budú spracúvať v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Umiestnenie súťažných podmienok
Tieto súťažné podmienky sú zákazníkom k dispozícií na webovej stránke www.obuvdoroboty.sk. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s ich záväznosťou. V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto súťažných podmienok s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením vyhlasovateľa vo všetkých prípadoch týkajúcich sa tejto súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia týchto súťažných podmienok a vyhlasovateľ za prípadný takýto rozpor nezodpovedá.

V Michalovciach dňa 07.12.2020
LIFETIME SLOVAKIA, s. r. o.