DOPRAVA ZDARMA OD 100,- EUR

Súťaž s www.obuvdoroboty.sk- PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťaž na stránke www.obuvdoroboty.

Zapoj sa do súťaže nákupom pracovnej alebo voľnočasovej obuvi a vyhraj plnú 3X nádrž pohonných hmôt do osobného auta.

PODMIENKY SÚŤAŽE

Názov súťaže: VYHRAJ 3 X Plnú nádrž od www.obuvdoroboty.sk

 

 Termín konania súťaže: 22.07.2021 – 22.08.2021

 

Prevádzkovateľ súťaže:

LIFETIME SLOVAKIA, s.r.o.
Ulica a číslo:  Moravany 253
Mesto a PSČ : Moravany, 07203
Štát : Slovensko
IČO: 45245746
DIČ:SK2022906820

 

 Podmienky súťaže: Súťaž "VYHRAJ 3 X Plnú nádrž od www.obuvdoroboty.sk je jednorazová propagačná súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže. Poskytovateľom výhry do súťaže je prevádzkovateľ súťaže.

Pravidlá súťaže: Do súťaže budú zaradené fyzické osoby a právnické osoby, ktoré si zakúpia a zaplatia produkt zo stránky www.obuvdoroboty.sk

Výhry, žrebovania a vyrozumenia výhercov: Výhrou v súťaži je 3 krát poukážka na nákup pohonných hmôt naviac však 50 l na jednu nádrž. Žrebovanie výhercov sa uskutoční jednorazovo po ukončení doby trvania súťaže. Celkom sú do súťaže poskytnuté tri poukážky na nákup pohonných hmôt v hodnote 50l pohonných hmôt od portálu www.obuvdoroboty.sk. Po tom, čo Lifetime Slovakia, s.r.o. vyžrebuje výhercov, následne vyžrebuje aj náhradníkov pre prípad, že by sa s výhercami nepodarilo skontaktovať do 7 dní od žrebovania. V takom prípade po uplynutí tejto lehoty bude Lifetime Slovakia, s.r.o. kontaktovať náhradníkov a ak sa nepodarí skontaktovať s náhradníkmi v lehote 14 dní od žrebovania, výhra prepadá v prospech LIfetime Slovakia, s.r.o.. Žrebovania výhercov sa uskutočnia najneskôr 3 týždne po uplynutí doby trvania súťaže.

Výhercovia budú zverejnení na stránke www.obuvdoroboty.sk.

Cena bude zaslaná len tomu súťažiacemu, ktorý splní všetky podmienky súťaže v zmysle tohto súťažného plánu. Výherca bude informovaný o tom, že v súťaži vyhral formou telefonátu na telefónne číslo, ktoré uviedol vo svojej objednávke. Cenu zašle Lifetime Slovakia, s.r.o. výhercovi do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže. Na spôsobe zaslania výhry sa Lifetime Slovakia, s.r.o. následne dohodne s daným výhercom. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa prípadne môžu vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené prevádzkovateľom súťaže v celej zákonom stanovenej výške. Účastník berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. V prípade, ak sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má Lifetime Slovakia, s.r.op.l právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže. Každý účastník propagačnej súťaže svojou účasťou v súťaži udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas s tým, aby prevádzkovateľ súťaže v rámci oznámenia výhry v tejto súťaži zverejnil v tlači a na internetovej stránke prevádzkovateľa súťaže meno a priezvisko výhercu v súťaži. Každý účastník propagačnej súťaže v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa súťaže v súvislosti s touto propagačnou súťažou. Každý účastník svojou účasťou v súťaži udeľuje prevádzkovateľovi súťaže na dobu neurčitú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely súťaže a pre marketingové účely. Účastník svojou účasťou v súťaži zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli použité v plnom rozsahu na vyššie uvedené účely a spracovávané i prostredníctvom poverených tretích osôb, najmä spoločnosťami zabezpečujúcimi túto súťaž. Svoj súhlas môže účastník po uplynutí súťaže odvolať. Lifetime Slovakia, s.r.o., ako ani akýkoľvek iný subjekt nezodpovedá za akékoľvek skutočnosti týkajúce sa výhier od momentu ich prevzatia výhercami.

Záverečné ustanovenia:

Lifetime Slovakia, s.r.o.si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže počas jej priebehu, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. Tieto pravidlá propagačnej súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.obuvdoroboty.sk Účastník propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži vyjadruje súhlas s týmito pravidlami propagačnej súťaže. Účastník propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži berie na vedomie, že výhra nie je právne nárokovateľná. V prípade nejasností propagačných materiálov týkajúcich sa propagačnej súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel propagačnej súťaže.